Diagnoza

Diagnoza kliniczną zaburzeń neurozwojowych u dzieci (m.in. ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu)

Diagnoza przeznaczona jest dla dzieci, których rozwój budzi niepokój rodziców lub opiekunów. Jeśli dziecko ma trudności w relacjach rówieśniczych, nauczyciele zgłaszają zaniepokojenie codziennym funkcjonowaniem ucznia lub przedszkolaka, dziecko prezentuje niepokojące objawy w zakresie rozwoju emocjonalnego, społecznego lub poznawczego zapraszamy do naszego Ośrodka w celu przeprowadzenia pełnej diagnozy we współpracy z lekarzem psychiatrą. Diagnozę wykonujemy w oparciu o złoty standard diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu - kwestionariusz wywiadu ADI-R i badanie ADOS-2. W diagnozie ADHD wykorzystujemy zestaw kwestionariuszy CONNERS-3 lub test MOXO.

Na pełną diagnozę składają się:

 • obserwacja funkcjonowania dziecka w placówce, do której uczęszcza - przedszkolu lub szkole (3 godziny lub 3 godziny lekcyjne), obserwacja obejmuje ocenę funkcjonowania m.in. w sytuacjach zadaniowych, w relacjach rówieśniczych, w relacjach z dorosłymi, w czasie wolnym
 • wywiad z rodzicami - pełen wywiad rozwojowy
 • obserwacja i badanie dziecka w kontakcie indywidualnym z psychologiem
 • badanie ADOS-2
 • przy dziagnozie ADHD - test Conners 3 lub MOXO
 • konsultacja psychiatryczna

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem

Diagnoza kliniczna zaburzeń neurorozwojowych u dorosłych (ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu)

W Jaspiku diagnozujemy osoby dorosłe, które podejrzewają u siebie zaburzenia ze spektrum autyzmu lub ADHD - objawy zauważyły u siebie same lub które zostały skierowane na diagnozę przez psychoterapeutę/psychiatrę lub za sugestią osoby bliskiej. Oferujemy Państwu diagnozę całościową, przeprowadzoną diagnostyczny przez zespół złożony z pedagoga - psychotraumatologa, psychologa-diagnosty klinicznego we współpracy z psychiatrą. Możemy zaproponować przeprowadzenie jedynie w kierunku autyzmu/zespołu Aspergera przy wykorzystaniu testu ADOS-2.

Procedura diagnostyczna w przypadku dorosłych – pełna diagnoza
1. Wywiad diagnostyczny

Diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania Pacjenta. W przypadku przeprowadzania diagnozy w kierunku ADHD wywiad przeprowadzany jest przy użyciu kwestionariusza DIVA - 5.

2. i 3. Diagnostyka psychologiczna przy wykorzystaniu MMPI-2

Na kolejnym spotkaniu psycholog kontynuuje diagnostykę psychologiczną przy wykorzystaniu testów psychologicznych i innych profesjonalnych narzędzi diagnostycznych). Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ADHD u osób dorosłych jest oparta między innymi na badaniu kwestionariuszem MMPI-2: stosowanym na całym świecie wielowymiarowym teście psychologicznym, który umożliwia ocenę osobowości - jest również podstawą do wykluczenia lub potwierdzenia u Pacjenta szeregu innych zaburzeń psychicznych. Test przy wykorzystaniu kwestionariusza MMPI-2 odbywa się zazwyczaj na drugim spotkaniu.

4. Diagnoza specjalisty - diagnosty ADOS - 2 -

Na kolejnym spotkaniu przeprowadzany jest test ADOS - 2 - w przypadku diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest uznawany, obok kwestionariusza MMPI-2, za jeden z najlepszych do diagnozy, element „złotego standardu” diagnostyki w kierunku autyzmu i ZA.

5. Konsultacja u psychiatry diagnosty.

Rozmowa z lekarzem psychiatrą, który przeprowadza wywiad medyczny i obserwację lekarską.

6. Podsumowanie diagnozy

Dodatkowa konsultacja przeprowadzana w celu omówienia diagnozy - w zależności od potrzeby pacjenta.

Test MOXO

 • Moxo to obiektywne i skuteczne narzędzie wspomagające diagnozę adhd
 • Moxo, jako jedyny w Polsce, zawiera dystraktory symulujące rzeczywiste warunki środowiskowe
 • Moxo pozwala ocenić skuteczność terapii oraz zastosowanych leków
 • Moxo został zweryfikowany w międzynarodowych badaniach naukowych

Diagnoza psychologiczno pedagogiczna trudności szkolnych

Przeprowadzenie takiej diagnozy ma na celu wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się lub zachowaniu, zbadanie deficytów poznawczych dziecka oraz jego mocnych stron. Badanie przeprowadzane jest z psychologiem i pedagogiem i kończy się wydaniem opinii na temat funkcjonowania poznawczego dziecka wraz ze wskazówkami do pracy w domu i w szkole.

Diagnoza małego dziecka

Celem jest wykrywanie wczesnych symptomów zaburzeń w rozwoju społeczno – komunikacyjnym u małych dzieci (0-3 roku życia). W obszarze diagnozy małego dziecka znajduje się zbieranie informacji koniecznych w procesie diagnozowania w kierunku ASD, co jest dokonywane poprzez:

 • wywiad z rodzicami (bez udziału dziecka)
 • obserwacje dziecka podczas zabawy z głównymi opiekunami oraz w kontakcie z psychologiem
 • ocenę poziomu rozwoju w poszczególnych sferach
 • obserwacje w placówce, np. żłobek, przedszkole (jeśli dziecko do takiej uczęszcza).

W procesie diagnostycznym małego dziecka bardzo ważna jest bezpośrednia obserwacja dziecka w kontakcie z głównymi opiekunami i w warunkach zbliżonych do tych, w którym zwykle dziecko spędza czas. Na funkcjonowanie dziecka bardzo duży wpływ mają jego związki emocjonalne oraz właściwości otoczenia, w którym spędza czas. Proponowane podejście do procesu diagnostycznego małego dziecka ma umożliwić ocenę, która daje jak najbardziej pełny obraz umiejętności, trudności oraz przebieg rozwoju oraz zmian funkcjonowania dziecka.

Działania w ramach diagnozy małego dziecka są skierowane do rodziców i opiekunów dzieci, które przejawiają wszelkie niepokojące sygnały w swoim funkcjonowaniu oraz dzieci z grupy ryzyka ASD:

 • dzieci mające bliskich krewnych z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego lub innych zaburzeń neurorozwojowych
 • dzieci z opóźnionym rozwojem sensomotorycznym
 • dzieci z obciążonym wywiadem z okresu płodowego i okołoporodowego
 • dzieci urodzone przedwcześnie (wcześniaki).

Diagnoza INPP

Metoda INPP dedykowana jest dla osób, u których stwierdza się symptomy Niedojrzałości Neuromotorycznej , czyli nagromadzenia przetrwałych odruchów pierwotnych powyżej 6-12 msc życia lub brak występowania niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej 3,5 rż. Terapia INPP polega na realizowaniu indywidualnego programu ćwiczeń dobranych przez terapeutę na podstawienie wcześniejszej diagnozy.

Wiele problemów z czytaniem, pisaniem, ortografią, matematyką, koncentracją, obniżonymi osiągnięciami i zachowaniem ma swoje korzenie w niedojrzałym rozwoju sprawności fizycznej (niedojrzałości neuromotorycznej), która wspiera wiele aspektów uczenia się.

Symptomy związane z niedojrzałością neuromotoryczną:

 • trudności z usiedzeniem w miejscu,
 • nadruchliwość,
 • słaba postawa siedząca, szczególnie przy stole podczas posiłku lub przy biurku podczas odrabiania lekcji,
 • trudności w nauczeniu się samodzielnego ubierania – zapinania guzików, wiązania sznurowadeł, wkładania ubrania w odpowiedni sposób,
 • trudności podczas używania noża i widelca,
 • problemy z pisaniem,
 • niedojrzały chwyt pisarski,
 • problemy z czytaniem,
 • błędy ortograficzne,
 • trudność z łapaniem piłki,
 • unikanie sportu lub bardzo dobra sprawność fizyczna, ale unikanie prac pisemnych,
 • słaba kontrola impulsów,
 • historia przyspieszonego (do 10 miesiąca życia) lub opóźnionego (po 18 miesiącu życia) chodzenia,
 • historia opóźnionego rozwoju mowy.

Jeśli dostrzegasz u swojego dziecka potrzebę oceny dojrzałości neuromotorycznej lub terapii zapraszamy do kontaktu. Diagnoza oraz terapia skierowana jest dla dzieci powyżej 6-7 rż.

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro Joanna Głębocka Psychoterapia